Cliëntenraad

Gezocht: leden voor cliëntenraad

Woon je in de gemeente Assen en wil je actief meedenken over de dienstverlening van Vaart Welzijn? Meld je dan aan voor onze cliëntenraad! 


Vaart Welzijn heeft een cliëntenraad die optreedt als belangenbehartiger van alle mensen die gebruik (willen) maken van het hulp­- en dienstenaanbod van Vaart Welzijn. Het is een onafhankelijk orgaan. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van al deze mensen. De cliëntenraad heeft uitsluitend een adviserende taak en geen uitvoerende.

Adviesrechten

De cliëntenraad krijgt van de Raad van Bestuur tijdig de gelegenheid om advies uit te brengen over elk onderwerp of voorgenomen besluit dat van belang is voor de klanten. De raad is ook bevoegd om ongevraagd te adviseren over onderwerpen.

Samenstelling

De cliëntenraad bestaat uit minimaal drie en maximaal zes leden, die zich bij voorkeur verbonden voelen met de dienstverlening van Vaart Welzijn en het werkgebied. De leden worden voor een periode van drie jaar benoemd. De raad kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en/of penningmeester. Op dit moment bestaat de cliëntenraad van Vaart Welzijn uit de volgende leden:

Feitze Boomsma (voorzitter)
Linda Buiter (secretaris)
Wim Spigt
Ada Koops

Taken en verplichtingen

Er wordt jaarlijks een werkplan opgesteld, waarin de voorgenomen activiteiten van de raad staan. De leden van de cliëntenraad zijn verplicht tot geheimhouding van wat zij horen of lezen tijdens het uitoefenen van hun taak. Die verplichting blijft ook van kracht na beëindiging van het lidmaatschap. De cliëntenraad fungeert als platform voor het bespreken van signalen van klanten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening. De cliëntenraad vergadert circa zesmaal per jaar met de directeur.

Openbaarheid

De samenwerkingsovereenkomst en het huishoudelijk reglement van de cliëntenraad en het jaarverslag, de vergaderdata, de vastgestelde notulen en andere stukken liggen ter inzage bij Vaart Welzijn.

Centrale cliëntenraad

Vaart Welzijn maakt deel uit van Tintengroep. Naast de lokale cliëntenraden bestaat er ook een centrale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad behartigt de belangen van de klanten van alle instellingen gezamenlijk, waaronder het proces van beleids­vorming van Tintengroep en haar werkorganisaties. Deze raad vergadert vier keer per jaar met de Raad van Bestuur. De raad wordt gevormd door één of twee afgevaardigden uit elke lokale cliëntenraad.

Stel een vraag

Wil je meer informatie? Laat dan hieronder je gegevens achter. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!